REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO P.H.U. Kobo Karol Bogusiewicz

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – P.H.U. Kobo Karol Bogusiewicz z siedzibą w Lublinie: adres: ul. Budowlana 1, 20-469 LUBLIN, REGON 365282889, NIP 5632336932, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: kobo.net.pl/sklep
 3. Nabywca – zarejestrowany lub nie zarejestrowany Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług
 6. Umowa – rozumiana jako Umowa sprzedaży i/lub Umowa o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu
 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 11. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. z 10.05.2018r.,Dz.U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.)
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 287 z późn,. zm.)
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z 09.06.2017r., Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.)
 14. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), wyłącznie w zakresie art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4-7, art. 14-22, art. 23-28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowują moc
 15. Rozporządzenie RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Nabywca będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE.
 3. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o którym mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE oraz nieprzestrzeganiem przez Nabywcę warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Nabywcę oraz wynikające z tego konsekwencje.
 6. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania przez Użytkowania ze swojego loginu w tym w szczególności za udostępnianie go osobom trzecim lub niewłaściwe jego zabezpieczenie, chronienie.

ZAWIERANIE UMÓW W SKLEPIE

 1. Umowę mogą zawierać osoby zarejestrowane w Sklepie oraz osoby niezarejestrowane.
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, w tym nabywania poza rejestracją, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.
 3. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Nabywcę jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji, Nabywca powinien je zaktualizować przed kolejnym zakupem, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór danych, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami, a także dane osobowe niezbędne do realizacji zamówień w Sklepie. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie oraz wszelkich danych podanych podczas rejestracji i zmian.
 6. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 7. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 9. Podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, Nabywca oświadcza że:

a) informacje podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez Sklep w celu założenia konta Nabywcy i realizacji zamówień oraz – w przypadku złożenia stosownego oświadczenia – na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej i ofert marketingowych od Sprzedawcy,
c) udostępnia dane osobowe w celu rejestracji i składania zamówień i zawierania umów dobrowolnie.

 1. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Udostępniający ma prawo do wglądu, żądania zmiany i usunięcia swoich danych z bazy danych Sklepu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

1) adresu dostawy,

2) sposobu dostawy,

3) sposobu dokonania płatności za towar.

4) danych do wystawienia faktury (jeśli jest wymagana)

 1. Nabywca dokonujący zakupu w Sklepie Sprzedawcy, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz operatora platformy sklepowej, na której funkcjonuje sklep, zgodnie z oświadczeniami złożonymi przy dokonywaniu zamówienia. W przypadku operatora platformy sklepowej Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu wysyłania do niego zapytań dotyczących badania poziomu satysfakcji z zakupów w tym sklepie.
 2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy tj. oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług zgodnie z treścią Regulaminu.. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
 4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o akceptacji zamówienia.
 6. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o warunkach wykonania usługi, w tym terminie jej realizacji oraz sposobu płatności za jej wykonanie. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” .

ZAPŁATA CENY

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena, ewentualnie koszty obsługi płatności oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami całkowitymi, tzn. zawierają wszelkie składniki, takie jak cła i podatki. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w kwotach brutto – zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
  Koszty płatności i dostawy towaru do Użytkownika podane są oddzielnie. Sprzedawca bezpośrednio przed złożeniem zamówienia dostarcza Nabywcy informacje o łącznej cenie Towarów lub usług oraz o wszelkich dodatkowych opłatach.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dodatkowych obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dodatkowych uzależniona jest od opcji wybranych przez Nabywcę.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dodatkowych, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już złożonych lub realizowanych.
 5. W związku ze zmianą przepisów Art. 106b ustawy o VAT informujemy, że od dnia 1.01.2020 w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzanej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Nasz system nie ma technicznej możliwości wystawiania paragonów zawierających numer NIP, dlatego informację o konieczności wystawienia faktury VAT prosimy przekazywać przed dokonaniem transakcji.
 6. O ile co innego nie wynika Regulaminu lub zasad określonych przez Sprzedawcę „cena regularna” lub „cena normalna” oznacza jednocześnie najniższą cenę towaru lub Usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

METODY PŁATNOŚCI

 1. Na stronie internetowej https://kobo.net.pl dostępne są następujące formy płatności:

• Szybka płatność za pośrednictwem przelewy24.pl
• Przelew tradycyjny na nasze konto –

 1. Dla realizacji płatności tzw. szybkim przelewem, Sprzedawca korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności Nabywca zostanie przekierowany na strony internetowe wybranego dostawcy. Przed dokonaniem płatności Nabywca powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.

DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę. Termin realizacji dostawy oraz koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w ramach składanego zamówienia.
  Koszty dostawy wynoszą 20 zł brutto.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie dwóch dni roboczych od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci w ciągu siedmiu dni całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę.
 5. Za termin wykonania świadczenia uważa się termin przekazania towarów Nabywcy na wskazany przez niego adres. Z momentem wykonania świadczenia na Nabywcę przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością zakupionego towaru.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1) numer zamówienia,
2) typ zgłoszenia – żądania,
3) nazwę reklamowanego produktu,
4) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
5) imię i nazwisko Nabywcy,
6) adres email oraz telefon kontaktowy
7) adres na który na zostać wysłany towar po wymianie (po uwzględnieniu zasadności reklamacji).

 1. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.
 2. Składając reklamację Nabywca zobowiązany jest udowodnić nabycie towaru oraz w razie żądania jego wymiany na nowy lub naprawy dostarczyć towar do Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar na swój koszt.
 3. Reklamacje można składać w terminie 2 lat od nabycia towaru.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji, przy czym wobec Nabywcy będącego osobą fizyczną, który zawarł umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie ma zastosowania.
  Jeżeli Nabywca będący konsumentem zażądał zmiany rzeczy lub usunięcia wady albo zażądał oświadczenia o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub telefonicznie.

Ważne:

Prosimy o nie wysyłanie paczek ze zwrotami lub towarami reklamowanymi bez akceptacji obsługi Sklepu. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych do nas za pobraniem. Wysłanie paczki bez powiadomienia obsługi sklepu znacznie skomplikuje i wydłuży proces rozpatrzenia reklamacji.
Sklep P.H.U. Kobo niezwłocznie dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca (jeśli wcześniej wystawiona była faktura). Oryginał i kopia zostają wysłane do Nabywcy listem pocztowym. Nabywca powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej Sklep niezwłocznie dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Nabywcy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Nabywcy będącemu konsumentem oraz Nabywcy będącemu osobą fizyczną, który zawarł ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Nabywcy, wskazani o w pkt 1 powyżej, którzy zawarli umowę na odległość, mogą w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy prosimy kierować: w formie pisma na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym regulaminie lub faksem a także pocztą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej oraz numer faxu podane są również w danych teleadresowych Sprzedawcy w niniejszym Regulaminie.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zawierać:
  – oznaczenie Sprzedawcy i jego adresat,
  – oznaczenie Nabywcy (Imię i nazwisko konsumenta(-ów) i jego/ich adres(y),
  – oświadczenie o odstąpieniu o treści zawierającej:
  „ Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy()umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi(),
  – datę zawarcia umowy()/odbioru()
  – podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  – data oświadczenia
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia, w którym Nabywca lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie towarów (w przypadku sprzedaży wielu towarów – w posiadanie ostatniego z nich). W przypadku pozostałych umów bieg terminu rozpoczyna się z dniem ich zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu zapłaty za towar (usługę).
 6. Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje w stosunku do umów:

1) gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 2,
2) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Nabywcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
3) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (wykonanie produktu o parametrach podanych przez Nabywcę, sprowadzenie towaru wyłącznie dla Nabywcy wg podanych przez niego parametrów);
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
6) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. W razie odstąpienia od Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 2. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym (o ile ma to zastosowanie) cenę zakupu za towar lub usługę wraz z kosztami dostawy (odpowiadającymi najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie).
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Nabywca zobowiązany jest zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od daty odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy). W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy sprzedaży towaru, którego ze względu na charakter nie można w zwykłym trybie odesłać pocztą (np. z powodu rozmiarów lub specjalnych wymogów co do transportu), Sprzedawca wskazuje jedynie, że koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy rozsądnie szacując może przekroczyć wysokość kosztu dostawy do Nabywcy.

PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego pracami konserwacyjnymi, czy awariami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

DANE OSOBOWE

 1. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta Sklepie, w procesie korzystania ze Sklepu. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Nabywcę zakupów w Sklepie.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. spółkę pod firmą: P.H.U. Kobo Karol Bogusiewicz z siedzibą w Lublinie: adres: ul. Budowlana 1, 20-469, REGON 365282889, NIP 5632336932, który prowadząc jako administratora danych osobowych.
 3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Nabywcami i wykonywania umów sprzedaży produktów i/lun świadczonych usług, zamówionych przez Nabywców w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Nabywcę zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Nabywca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Nabywcy lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy.
 5. Nabywca oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Nabywcy.
 6. Sprzedawca stosuje założenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych obowiązujących u Sprzedawcy, których szczegółowe postanowienia znajdują się na stronie internetowej kobo.net.pl/polityka-prywatnosci w zakładce Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych poświęconej bezpieczeństwu danych osobowych i polityce prywatności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZGODNOŚĆ ŚWIADCZENIA Z UMOWĄ

Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towarów i usług z umową na zasadach uregulowanych w art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. W przypadku zawierania Umowy po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia RODO , Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Ustawy o prawach konsumenta. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.